WAT NA HUAY |WAT WANG PONG
A gentle and careful boy puppy.